Information till dig som är gift med ett barn

Information till dig som är gift med ett barn

Socialstyrelsen Migrationsverket

Barnäktenskap är förbjudet i Sverige
I Sverige är det förbjudet att gifta sig med någon under 18
år. Det finns många anledningar till det.
Barn har rätt att vara barn och att inte ha det ansvar som
kommer av ett äktenskap. Barn ska gå i skola, utbilda sig,
utvecklas som en egen person, utveckla egna fritidsintressen.

Information till dig som är gift med ett barn Socialstyrelsen 1
Tidiga äktenskap leder ofta till tidigt föräldraskap, vilket ger
ökade risker för barnet både på kort och på lång sikt. Att
gifta sig tidigt kan också leda till både fysisk och psykisk
ohälsa, en ökad risk för att leva i fattigdom eller för att utsättas
för förtryck och våld.
Det här gäller i Sverige:
• Alla barn, flickor och pojkar, har samma rättigheter.
• Alla som ingått äktenskap har rätt att skilja sig, även om
den andra partnern inte vill skilja sig.
• Sex är frivilligt, även inom äktenskapet.
• Alla ska få möjlighet till information om sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter.
• En flicka/kvinna har rätt att göra abort om hon vill avsluta
en graviditet.
• När en person fyllt 18 år har den personen rätt att bestämma
över sig själv.

 

Information till dig som är gift med ett barn Socialstyrelsen
Vårdnadshavare, god man eller särskild
förordnad vårdnadshavare har ansvar
för barnet
Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare anses
vara ensamkommande barn även om barnet är gift. Finns
barnets föräldrar här i Sverige har de vårdnaden om barnet.
Ensamkommande barn får en god man som hjälper barnet
med sådant som föräldrar annars hjälper barnet med.
Du som är gift med ett barn kan aldrig ta över föräldrarnas
eller en god mans ansvar. Du som make/maka till ett barn
kan inte heller föra barnets talan.


Brottsligt att ha sex
med barn under 15 år
I Sverige är det brottsligt att ha sex med någon som är under
15 år. Det gäller även om ni är gifta och även om ni har
barn tillsammans. Barn under 15 år har en absolut rätt att
skyddas från sexuella handlingar. Den som har samlag eller
genomför annan sexuell handling med barnet gör sig skyldig
till sexualbrott.
Reglerna är till för att skydda barnet.

Om den du är gift med är ett ensamkommande
barn
Socialtjänsten har det praktiska ansvaret för alla ensamkommande
barn. Där ingår att ordna ett boende till barnet. Det
är Migrationsverket som ansvarar för att ordna boende till
vuxna asylsökande. Socialtjänsten utreder barnets behov av
skydd och stöd och föreslår ett boende för barnet.
Socialtjänsten kan komma att föreslå att ni inte bor tillsammans
under en kortare eller längre period. Syftet är att
säkerställa att barnet får det skydd och stöd det behöver och
har rätt till.
Eftersom barn under 15 år har en absolut rätt till skydd mot
sexuella handlingar är det olämpligt att ni bor tillsammans
om barnet är under 15 år. Detta gäller även om ni har gemensamma
barn.
Både socialtjänsten och migrationsverket kommer arbeta för
att ge barnet möjlighet att uttrycka sin egen åsikt, var det ska
bo och hur det vill ha det. Det är barnet och den gode mannen
som socialtjänsten kommer att samarbeta med och som
tillsammans med socialtjänsten kan bestämma om barnet.
Om du vill ha mer information om vad som gäller i Sverige
kan du vända dig till din handläggare på Migrationsverket
eller till socialtjänsten.
På webbsidan Ny i Sverige hittar du mer om det svenska
samhället på flera olika språk.

Illustration Anne Kristin Berge Tryck Åtta.45 Tryckeri AB, mars 2018
Information till dig som är gift med ett barn
(artikelnr 2018-3-34) kan beställas från
Socialstyrelsens publikationsservice
www socialstyrelsen se/publikationer
E-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se
Fax: 035-19 75 29
Publikationen kan även laddas ner från

Information till dig som är gift med ett barn

http://www.socialstyrelsen.se